Předdynastické období

Předdynastické období

Předdynastická doba je první období dějin starověkého Egypta, které začíná závěrem pravěku a končí sjednocením země. Egypt podle tradice sjednotil král Narmer. Předdynastickou dobu můžeme zařadit mezi roky 5300 – 3000 př. n. l.

Daleko v Západní poušti byly nalezeny pazourkové čepele, dřevěné srpy a jiné nástroje na lov, i na zpracování obilí. To dokládá nejen první pokusy o zemědělskou výrobu, ke které došlo již ve 13. tis. př. n. l. ale také fakt, že v této době bylo Egyptské podnebí a přírodní podmínky docela jiné, než jak jej známe dnes. Vlhké, příznivé klima bylo tenkrát i tam, kde je dnes jen vyprahlá poušť.

Klimatické změny, které nastaly koncem neolitu, způsobily vysušení západní oblasti a vznik pouště. To donutilo tehdejší obyvatele k přemístění se do území, kde jsou příznivější podmínky pro život, tedy do údolí Nilu. Právě díky tomu vznikla centralizovaná společnost s rozvinutým zemědělstvím a hierarchickými společenskými vrstvami. Kmeny se postupně spojují ve větší společenství, často také z důvodu větší obranyschopnosti.  Postupně tak vznikají dvě země – Horní Egypt v nilském údolí a Dolní Egypt v nilské deltě, které budou zanedlouho spojeny v jedno království.

Nejvíce archeologických nalezišť z tohoto období se nachází v oblasti Horního Egypta. V oblasti nilské delty je obtížné provádět vykopávky, jelikož sídla a památky byla postupně překryta novými a novými vrstvami bahna při každoročních záplavách na řece Nil. Mezi hlavní nálezy této doby patří leštěné hliněné nádoby, světlejší keramika baňatějších tvarů s tmavými červenohnědými malbami spirál nebo lodí.

Již v této době Egypťané znali zpracování mědi, do roku 6000 př. n. l. se v údolí Nilu objevilo organizované zemědělství. V té době Egypťané chovali dobytek a také stavěli rozlehlé budovy, okolo roku 4000 př. n. l. se používala také malta.

Podle archeologických výzkumů se vývoj Egypta na konci pravěku lišil od ostatních zemí starověkého Předního Východu. V Egyptě nevznikaly opevněné městské státy s hustým osídlením, které přináší příznivé podmínky pro hospodářský vývoj, jako tomu bylo v Mezopotámii.

V Nilském údolí se vystřídalo několik kultur – kultura el-Omari, Merimdská kultura, Fajjúmská kultura, kultura Maadí, Badárská kultura a snad nejvýznamnější, Nakádská kultura.

Některé existovaly na různých místech současně a vzájemně se ovlivňovaly. Již v této době měli tehdejší obyvatelé nilského údolí obchodní styky s okolními oblastmi, hlavně s Palestinou.

Chronologie historických období

Název období Začátek Konec
Předdynastické období 5300 př. n. l. 3000 př. n. l.
Archaické období 3000 př. n. l. 2700 př. n. l.
Stará říše 2700 př. n. l. 2270 př. n. l.
První přechodné období 2270 př. n. l. 2070 př. n. l.
Střední říše 2070 př. n. l. 1790 př. n. l.
Druhé přechodné období 1650 př. n. l. 1550 př. n. l.
Nová říše 1580 př. n. l. 1090 př. n. l.
Pozdní doba 1090 př. n. l. 332 př. n. l.
Třetí přechodné období 1069 př. n. l. 664 př. n. l.
Ptolemaiovská doba 332 př. n. l. 30 př. n. l.
Římská doba 30 př. n. l. 395 n. l.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook