Achetaton, Atonův obzor

Achetaton, Amarna, Tel el-Amarna – to vše jsou názvy pro starobylé královské město snů, Atonův obzor, které založil kacířský král Amenhotep IV. Achnaton asi ve 4. roce své vlády.

Dnes je Amarna archeologická lokalita, která se nachází ve středním Egyptě asi 310 km na jih od Káhiry. Přesídlení do nového města bylo součástí politické a náboženské reformy, kdy král Achnaton zavrhl veškeré božstvo v Egyptě a jediným pravým bohem jmenoval Atona. Náboženská reforma však zanikla spolu s Achnatonovou smrtí.

Královský Achetaton se rozkládal na ploše zhruba 290 km 2. Achnaton místo ohraničil celkem 14 hrančními stélami, kde byl popis celého projektu, popis správních budov a popis všech chrámů.

Dosavadní archeologické vykopávky odkryly pouze část původního města – na severu se nachází Severní město, uprostřed města bylo Centrální město a jižní lokalita se nazývala Jižní předměstí.

Achetaton – Severní město

Severní město v Achetatonu zahrnovalo Severní říční paláchlavní královskou rezidenci a obytné budovy. V jižní části tohoto místa se nacházel Severní palác královen, který patřil Nefertitia Kije, později i Meritaton. Nacházelo se zde také Severní předměstí, což byla nejspíše hlavní obytná čtvrť.

Centrální část města Achetaton

V centrální části města byl kolosální Dům Atonův, hlavní Atonův chrám, který se nazýval Gempaaton, dále Velký královský palác s audienční síní, administrativní budovy, kasárny, konírny apod. Poblíž paláce se nalézal proslulý Amarnský archiv.

Jižní předměstí města Achetaton

Jižní část Achetatonu se nazývala Jižní předměstí. Byla to oblast se správními a obytnými budovami, zámečkem a jezírkem s nádhernou zahradou.

Královská cesta – nové Údolí králů

Hrobky kněží a vysokých úředníků se nacházely na severním okraji města. Většina hrobek je nedokončená.

Asi 6 km východně od Achetatonu je Královská cestaDarb el-Malak. Achnaton zde zamýšlel vybudovat jakési nové Údolí králů. Zde hluboko v údolí se nalézá hrobka faraona Achnatona, která je silně poškozená. Má podobný plán a rozměry jako mají královské hrobky v Thébách v Údolí králů.

Dva roky po Achnatonově smrti byl Achetaton z velké části opuštěn – pravděpodobně ve druhém roce vlády faraona Tutanchamona. Část obyvatel zde však setrvala až do konce 18. dynastie, kdy začalo být město ničeno a systematicky rozbíjeno. Stavební materiál byl použit jinde.

Dosavadní archeologické vykopávky v Achetatonu jsou dílem německých egyptologů a především britských odborníků. V Achetatonu byla nalezena velká část vládní korespondence. Jedná se o korespondenci panovníků Amenhotepa III. a IV.

Amarnské tabulky

Proslulé Amarnské tabulky byly objeveny v roce 1887, celkový počet je 382. Obsahují korespondenci egyptského královského dvora se správci a s dalšími zeměmi – Babylon, země Chetitů, Mittani apod. Jsou psány akkadštinou. Akkadština byl ve starověkém Egyptě mezinárodní diplomatický jazyk avšak tato akkadština je odlišná od té, kterou známe z Mezopotámie. Po obsahové stránce ilustrují amarnské dopisy složitou situaci na Předním východě, vazalské vztahy, platby tributů, vzpoury a smlouvy.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook